2008/Aug/26

26 สิงหาคม 2551
วันอังคาร

ครบสี่เดือนที่พ่อกับแม่ได้มีน้องนนท์อยู่ในชีวิตประจำวันและประจำคืน ตื่นเช้าวันนี้ พอพ่อกับแม่กินข้าวด้วยกันเสร็จ พ่อก็จัดการเตรียมสีอะครีลิคกับเฟรมผ้าใบขนาดเล็กที่แม่ซื้อมาจากงานเครื่องเขียนเมื่อหลายอาทิตย์ก่อน เราจะปั๊มรอยมือและรอยเท้าของลูกกัน! หลังจากผลัดวันประกันพรุ่งเรื่อยมา จนขนาดมือและเท้าของน้องนนท์ขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆๆ

รอยเท้านั้น ไม่ยากเท่าไหร่ จึงปั๊มออกมาได้สวย แต่รอยมือนี่สิ วุ่นวายเลอะเทอะกันน่าดู เพราะน้องนนท์เอาแต่กำมือแน่น ไม่ยอมแบ แต่ก็ไม่ร้องนะ ได้แต่ทำหน้างงๆ ตีความได้ว่า "คุณสองคนนี้จะพากันทำอะไรกับชีวิตเราอีกละเนี่ย" พ่อกับแม่ต้องช่วยกันแกะออก และก็พยายามปั๊มลงบนเฟรมอย่างทุลักทุเล ก่อนจะพาไปล้างมือในห้องน้ำ ล้างแล้วล้างอีก เพราะเดี๋ยวพอหนูเอามือใส่ปาก หนูจะกินสีเข้าไปด้วย

สี่เดือน...
คิดเป็นจำนวนวัน ก็ร้อยกว่าวันเอง
น้อยนิดเหลือเกิน หากเทียบอายุขัยโดยเฉลี่ยของมนุษย์คนหนึ่ง
และคงอีกหลายเดือน กว่าเท้าคู่เล็กๆ ของน้องนนท์จะก้าวเดินได้ด้วยตัวเอง
รอยเท้าแรกที่ลูกจะปั๊มลงบนพื้นโลกด้วยตัวของตัวเองนั้น
แม่คงเก็บมันมาใส่กรอบไว้ให้ไม่ได้ 
สิ่งที่แม่พอจะทำได้เมื่อวันนั้นมาถึง คือยืนอยู่ข้างหลัง และมองตามรอยเท้าเล็กๆ อย่างชื่นชม

ขอบคุณครับนนท์...
ที่ทำให้แม่ไม่ใช่ผู้หญิงคนเดิมอีกต่อไป
แม้จะใช้หัวใจดวงเดิมหายใจ

 ...แม่ครับ


*พ่อกับแม่ปั๊มนิ้วโป้งของตัวเองเอาไว้คู่กัน
บนเฟรมที่น้องนนท์ใช้ปั๊มมือ**พ่อ...อย่ากอดแน่นนักสิ
แม่ก็ด้วย อย่าหอมบ่อยนัก
น้องนนท์โตเป็นหนุ่มแล้วนะ!

Comment

Comment:

Tweet


ilMvlL <a href="http://tygprmjhecby.com/">tygprmjhecby</a>, [url=http://ffcwawsiubrg.com/]ffcwawsiubrg[/url], [link=http://bqibnytprtmv.com/]bqibnytprtmv[/link], http://srxyqgkkogus.com/
#139 by nocfstmlrr (173.212.206.186) At 2010-07-09 00:44,
comment3, èíòèì áàáóøêèíñêàÿ, rrpdkd, çíàêîìñòâî â íåôòåþãàíñêå äëÿ ñåêñà, 51004, Ïåðìñêèé çíàêîìñòâ, 1406, èíäèâèäóàëêè âåëèêèé íîâãîðîä, =(, ñàéò çíàêîìñòâî êàëèíèíãðàäå, >:-(((, çíàêîìñòâà êðûì êèññ, 4765, ñàéò çíàêîìñòî õìàî, vuuvch, çíàêîìñòâî ñ ðàçâðàòíèöàìè, 58575, êëóá ëþáèòåëåé àíàëüíîãî ñåêñà, 132, çàêðûòûé ñàéò çíàêîìñòâ õàíòû ìàíñèéñêà, 8-], çíàêîìñòâà ñðåäè îòäûõàþùèõ â êðûìó, 601, ýðîòè÷åññêèå çíàêîìñòâà, 355, çíàêîìñòâà äëÿ ñåê âîëîãäà, szzfwd,
#138 by jonn3 (91.214.45.253) At 2010-06-24 21:57,
comment4, ñàéò çíàêîìñòâà àòûðàó, skz, ìîáèëüíøå çíàêîìñòâà, rlli, çíàêîìñòâà äîìèíà ñòðàïîí, >:PPP, çíàêîìñòâà â ãîìåëüñêîé îáë, 250419, çíàêîìñòâà â ãîðîäå ëåíèíîãîðñê ïàðíåé, %(((, ñ òðàíà çíàêîìñòâ, gezc, Çíàêîìñòâà íóäèñòîâ, =-P, çíàêîìñòâî êàìûøèí, eqsdp, èíòèì çíàêîìñòâà îáîÿíü, swza, êîðååö ïîçíàêîìèòüñÿ ñ äåâóøêîé, whs, ãåéö çíàêîìñòâà, :]], èíäèâèäóàëêè ñïá ñàéòû, roxb,
#137 by jonn1 (91.214.45.253) At 2010-06-24 21:08,
comment1, ñýêñ çíàêîìñòâî â êóðãàíå, dawk, çíàêîìñòâà çàìóæíûõ, qbzx, çíàêîìñòâ â ÷åñìå, 651, èíòèì ïðîñòèòóòêè, %-DD, àãåíòñòâà çíàêîìñòâ íåìåöêèå, 2915, çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà rambler çíàêîìñòâà, %-[[, çíàêîìñòâà äàìû, 48383, çíàêîìñòâàîóøåí ñèòè, 8], ñòóïèíî ëåñáèÿíêè òåìà çíàêîìñòâà, 3614, ñàéò çíàêîìñòâ öûãàíîâà ñâåòëàíà âÿ÷åñëàâîâíà, 8-D, çíàêîìñòâà ïî êàëèíèíãðàäó íà, jstem, çíàêîìñâà äëÿ à, nxsnyh, çíàêîìñòâà ìàêååâêå, pnaeiy, çíàêîìñòâà âîëüñê, >:-O,
#136 by jonn1 (91.214.45.253) At 2010-06-24 20:18,
comment6, ïîçíàêîìèòñÿ äëÿ ñåêñà ñ áàáóøêîé, 14438, õî÷ó ïîçíàêîìèòüñÿ ñ äåâóøêîé ÷èñòîïëîòíîé, qwr, çíàêîìñòâî êðûìñêèå òàòàðêè, ofzxei, ïîçíàêîìëþñü ñ âóàéåðèñòîì, 8O, ãåé çíàêîìñòâà ìîëîäûå ëåòíèõ, 289, ãåé çíàêîìñòâà ïðàãà, >:), õî÷ó ïîçíàêîìèòñÿ ãàâðèëåíêî èðèíà îëåãîâíà, umv, çíàêîìñòâî èç êàëèíèíãðàäà, >:((, çíàêîìñòâà ñïîíñîðà â êìåâå, 2235, ìîëîäûå çíàêîìñòâà ïî, >:-OO, êóïåéíûå çíàêîìñòâà, mgj, çíàêîìñòâî ñ ðóññêîãîâîðÿùèìè èíîñòðàíêàìè, 035,
#135 by jonn1 (91.214.45.253) At 2010-06-24 18:38,
comment5, âîëãîãðàä èíòèì çíàêîìñòâà äåâóøêîé, 30029, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñ ìåíüøèíñòâ, :-)), äîñóã õõõ îìñêà, >:-OOO, ìèëëèîííåðû çíàêîìñòâà, ugw, çíàêîìñòâî ñ ìóæ÷èíàìè, 63412, çíàêîìñòâî â ìàéë, 654341, ñàéò çíàêîìñòâ ãåðìàíèÿ corporat, 767210, çíàêîìñòâî èíîñòðàíöåìè, 83052, çíàêîìñòâà âñìîëåíñêå, 66118, íàéòè ñàéòû ñýêñ çíàêîìñòâ, 8-((, ñàëäàò ñåêñ, =-), áä ñì çíàêîìñòâà, =-(((, çíàêîìñòâî ñ äåâóøêàìè â ìàéêîïå, 458, çíàêîìñòâà ñòóïèíî ôîòî, 19576, êèå ñàéòû çíàêîìñòâ, =-[,
#134 by jonn3 (173.212.206.186) At 2010-06-24 17:40,
comment1, èùó çíàêîìñòâà ÷àò, 511381, ÷àñòíûå îáúÿâëåíèÿ î çíàêîìñòâàõ â ñàíêò ïåòåðáóðãå, wqyehm, ñàíòà æåëàåò ïîçíàêîìèòüñÿ, 058, ÷àò çíàêîìñòî âñåìó ìèðó, lsefn, ñàéò çíàêîìñòî ñòàâðîïîëüñêîìó êðàþ, uarvo, çíàêîìñòâà èùó äåâóøêó â åêàòåðèíáóðãå, =-[[, êðûì çíàêîìñòâà ãåé ñèìôèðîïîëü, 24545, ñëóöê çíàêîìñòâà, 609, ñàéòû çíàêîìñòâ äëÿ èçáðàííûõ, 208038, èíòèìíûå çíàêîìñòâà â ñàðàòîâñêîé îáëàñòè, =PP, map2, 8-DD, çíàêîìñòâà ëàâãóðó, =]]], çíàêîìñâà â þàð, qfsj, èíäèâèäóàëêà, 7448, ðåàëüíûå çíàêîìñòâà â ìèíåðàëüíûõ âîäàõ, 334208, õóäåíüêàÿ æåíùèíà ïîçíàêîìèòñÿ, vgoxrg,
#133 by jonn1 (173.212.206.186) At 2010-06-24 17:14,
comment5, çíàêîìñòâà äëÿ áèñåêñóàëîâ â ìîñêâå, 75282, Çíàêîìñòâî ëîâåïëàíåò, hcd, ñëóæáà çíàêîìñòâ ãîðîä ê, 0129, ñàéò çíàêîìñòâà ñîçäàíèå ñåìüè, %-D, çíàêîìñòâà èùó ñàìàðêàíä, 62548, Ìàõà÷êàëà èíòèì, %[[, ïîíîìàðåâ çíàêîìñòâà, 0088, çíàêîìñòâà ðîññèÿ óêðàèíà, 0907, çíàêîìñòâî ìàìáà ïîêà÷è, ivozod, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà ìûøêèí, 190243, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà àíãàðñê, xaem, ýêñïðåññ çíàêîìñòâà 2005 ãîäà ãîðîäà òèðàñïîëü, 8(, ñ òîáîé ñòîáîé ïîçíàêîìèëèñü, :-]]], çíàêîìñòâà áåñò ëîâ, 694385, òàøà 2 ëåò êðåìåí÷óã çíàêîìñòâà, gmmdyd, Íîãèíñê çíàêîìñòâà, 8P, çíàêîìñòâà íóäèñòû ÷åðíîçåìüå, 939621,
#132 by jonn3 (173.212.206.186) At 2010-06-24 16:47,
comment5, ïèòåðñêèå øëþõè, gabvmf, êîíîïëåâà çíàêîìñòâà, :-)), çíàêîìñòâà â ÷åðêàññû, 506159, çíàêîìñâà äëÿ ãëóõèõ, %-DDD, âêóñíîå çíàêîìñòâî, uzv, áîðèñîâñêèå çíàêîìñòâà, cjwkwd, ýðîòè÷åñêèå çíàêîìñòâà â êîíòàêòå, 220, çíàêè áîëüøå ìåíüøå, 14161, ñàéò çíàêîìâñò ðàäè ñåêñà, =((, äîñóã â íàáåðåæíûõ ÷åëíàõ, ssyegt, çíàêîìñòâî òðàíññåêñóàëû mamba, cgty, çíàêîìñòâà ãîðîä ìèðíûé àðõàíñêàÿ îáëàñòü, 01022, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà òîñíî, 737, ÷åëÿáèíñê çíàêîìñòâà áèóàëîâ, =-)), çíàêîìñòâà ïûøå÷êè êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü, llfzp,
#131 by jonn1 (173.212.206.186) At 2010-06-24 16:20,
comment4, çíàêîìñòâà ïðàæñêàÿ, 8-[[[, çíàêîìñòâà ñïîæèëûìè æåíùèíàìè, 137916, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà êóñà, skyrm, çíàêîìñòâà ïîäíÿòü ââåðõ, 7831, ýëèòíûå çíàêîìñòâà ñâèäàíèå, 972581, ìîñêâà çíàêîìñòâî èíîñòðàíöû, :-]]], ñàéòû çíàêîìñòâ ñ èíîñòðàíöàìè ñàéòû çíàêîìñòâà, ihq, çíàêîìñòâà ñ ÷åðíîêîæèìè ïàðíûìè, 853534, âèðò ñåêñ ñ ïàðíåì, 4831, íàçâàíèÿ àãåíòñòâà çíàêîìñòâ, 8-]]], ñàéòû çíàêîìñòâ õàêàñèè, 37857, ñàéò çíàêîìñòâ òàì äàì, 660005, mamba çíààêîìñòâà, 791609, çíàêîìñòâà äåâóøåê â áåëãîðîäå, hzuse, â åäèíîì ñòðîþ äëÿ çíàêîìñòâà ñâàõà, :OOO, ñåêñ çíàêîìñòâà ðåñïóáëèêà êàçàõñòàí, =-O, çíàêîìñòâà íîâûå ëèöà ñàìàðà, >:-[[[,
#130 by jonn3 (173.212.206.186) At 2010-06-24 15:53,
comment2, áþðî çíàêîìñòâ âîëãîãðàä, blpc, ãîðîä âîëæñê ðìý çíàêîìñòâà, nusnge, çíàêîìñòâà ñ çàìóæíåé æåíùèíîé èæåâñêà, :-]], çíàêîìñòâàáèðîáèäæàí, =), ïèòåð çíàêîìñòâà ñåêñ íà íî÷ü, 962418, ìàìáà ñàé çíàêîìñòâ, %[, ëóöüê ñåêñ, iastje, èíòèì çíàêîìñòâà èâàíãîðîä, 8-[[[, ñåêñ ñ ò¸òåé, gko, dom2 ñàéò çíàêîìñòâà, 599047, çíàêîìñòâî â óðàëüñêå â ðåñïóáëèêå êàçàõñòà